Przesyłam...
Aktualizuje wyświetloną zawartość
  Szukać
  Logo firmy (pokaż stronę główną)
  KontaktyPorównać Koszyk

  Umowa sprzedaży

  UMOWA
  o warunkach handlowych i terminach dostaw
  zawarta dnia .................. r. w Cieszynie.
  pomiędzy:
  1)
  Topgal Novum sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. Bobrecka 27, wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
  BielskuBiałej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000417624, posiadającą numer REGON 242879335, numer NIP 5482658998, rachunek
  bankowy w BNP PARIBAS numer PL 20 1600 1462 1897 3843 7000 0001 oraz adres e-mail:
  sklep@topgal-plecaki.pl
  reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Ing. Libor Chaloupka (dalej jako
  Sprzedający)
  2) Nazwa firmy:
  Siedziba:
  reprezentowany przez:
  NIP:
  REGON:
  Numer konta bankowego:
  Telefon:
  Email:
  (dalej jako
  Kupujący)
  o następującej treści:
  § 1.
  Zawarcie umowy sprzedaży
  1. Na podstawie niniejszej umowy sprzedający zobowiązuje się do sprzedawania towarów
  kupującemu w ilości, zakresie i na warunkach uzgodnionych w zamówieniu, jak również
  umożliwienia Kupującemu nabywania własności towarów i przekazywania mu wszystkich
  dokumentów związanych z towarem. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów oraz do
  zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny sprzedaży na podstawie uzgodnionych warunków
  płatności.
  2. W oparciu o aktualną ofertę Sprzedającego Kupujący składa zamówienie i wysyła do
  sprzedającego, tak by ten otrzymał je odpowiednio wcześnie przed przewidywanym
  terminem dostawy. Umowa sprzedaży uważana jest za zawartą wskutek przyjęcia
  zamówienia przez Sprzedającego, jeżeli w ciągu 24 godzin od otrzymania go Sprzedający nie
  zgłosił zastrzeżeń. Kupujący zobowiązuje się do wysyłania zamówień drogą elektroniczną
  poprzez system zamówień B2B lub za pomocą wiadomości e-mail. Kupujący uprawniony jest
  do złożenia zamówienia w inny sposób tylko wtedy, gdy nie ma połączenia z Internetem.
  3. Zamówienie powinno zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:
  a) nazwę, rodzaj, ilość towaru;

  b) cenę pojedynczej sztuki bez VAT;
  c) miejsce dostawy;
  d) wymagany termin dostawy;
  e) sposób płatności za towar;
  § 2.
  Warunki dostawy
  Sposób dostarczenia towaru określa Sprzedający po uzgodnieniu z kupującym.
  § 3.
  Terminy dostawy
  Sprzedający jest uprawniony do dostarczenia towarów w dowolnym momencie w trakcie
  okresu, który został uzgodniony między stronami.
  § 4.
  Cena sprzedaży
  Cena sprzedaży będzie wyrażona w polskich złotych (PLN). Cena sprzedaży zostanie w
  umowie ustalona na podstawie cennika Sprzedającego obowiązującego w dniu złożenia
  zamówienia przez Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej. Podatek VAT zostanie
  doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  § 5.
  Warunki płatności, fakturowanie
  1. Jeżeli w konkretnym zamówieniu nie uzgodniono inaczej, Kupujący zobowiązuje się
  zapłacić cenę sprzedaży w formie gotówkowej (za pobraniem) przy dostawie towaru lub
  przez zapłatę z góry na podstawie faktury proforma wystawionej przez sprzedającego
  (przelew). Zapłata gotówkowa możliwa jest do kwoty 6.000 PLN. Powyżej tej kwoty jedyną
  opcją płatności jest zapłata z góry przelewem na konto bankowe Sprzedającego. Realizacja
  zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedającego.
  2. Jeżeli Kupujący opóźnia się z jakąkolwiek płatnością na rzecz Sprzedającego, Sprzedający
  ma prawo wstrzymać dostawy towaru wynikające z zawartych umów sprzedaży (co nie
  stanowi naruszenia obowiązków umownych) aż do czasu zapłaty całej zaległej należności lub
  też może od tych umów sprzedaży odstąpić. W przypadku opóźnienia w płatnościach przez
  Kupującego, Sprzedający ma prawo do potrącenia wzajemnych wierzytelności, nie wyłączając
  tych, których termin płatności jeszcze nie minął.
  § 6.
  Reklamacja
  1. Na dostarczone towary, Sprzedający udziela gwarancji 24 miesięcy od daty sprzedaży
  towaru konsumentowi końcowemu, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy, chyba że
  dla niektórych towarów uzgodniono na piśmie inny okres gwarancji.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego
  przechowywania, użytkowania oraz za wady spowodowane przez kupującego lub osoby
  trzecie.


  § 7.
  Sklepy internetowe
  1. Sprzedający rekomenduje Kupującemu sprzedaż towarów konsumentom końcowym za
  pośrednictwem Internetu po cenach detalicznych sugerowanych w aktualnym cenniku
  Sprzedającego (sugerowana cena detaliczna znajdująca się na stronie
  www.topgal-plecaki.pl).
  2. Strony zgadzają się ponadto, że dostępność towarów oceniana będzie w oparciu o stan
  magazynowy Sprzedającego, a nie stan sklepu
  www.topgal-plecaki.pl.
  3. Kupujący zobowiązuje się do sprzedaży online tylko za pośrednictwem swojego sklepu
  internetowego pod adresem:
  http:// ...................................................................................
  http:// ...................................................................................
  i tylko odbiorcom końcowym.
  4. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązań wskazanych w ust. 3 niniejszego
  paragrafu, Sprzedający uprawniony będzie do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
  natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia).
  § 8.
  Szczególne uzgodnienia
  Kupujący w celu sprzedaży towaru nabytego w ramach niniejszej umowy ma prawo -
  wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą sprzedającego i w celu sprzedaży na warunkach
  określonych w niniejszym paragrafie - do pobierania dokumentacji elektronicznej z serwera
  sprzedającego (np. zdjęcia produktów i dane techniczne towarów, materiałów, kody,
  wymiary, waga). Kupujący zobowiązuje się, że nawet wtedy, gdy otrzymał pisemną zgodę
  sprzedającego, nie udostępni osobom trzecim wskazanych dokumentów dotyczących
  towarów, jako że materiały te są chronione prawem autorskim a także przepisami prawa
  karnego. W przypadku naruszenia tego zakazu Sprzedający zastrzega sobie prawo do
  dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych w obowiązujących przepisach a także
  uprawnienie do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez
  zachowania okresu wypowiedzenia).
  § 9.
  Postanowienia końcowe
  1. Umowa jest ważna i skuteczna z chwilą podpisania jej przez strony. Zawarcie umowy
  powoduje wygaśnięcie umów obowiązujących między stronami wcześniej (dotyczących
  wzajemnych warunków handlu i dostawy) z dniem wejścia w życie niniejszej umowy.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas określony – 1 rok. Umowa może wygasnąć przez
  rozwiązanie za porozumieniem stron lub wskutek jednostronnego pisemnego
  wypowiedzenia jej z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty
  otrzymania zawiadomienia. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch
  jednobrzmiących egzemplarzach, każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz.
  3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod
  rygorem nieważności.


  4. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
  właściwego dla siedziby Sprzedającego.
  5. Umowa niniejsza została sporządzona z własnej i stanowczo wyrażonej woli stron, które
  na dowód autentyczności dołączają swoje podpisy.
  ---------------------------------------- -----------------------------------------
  Sprzedający Kupujący
  Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Topgal Novum sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie
  (43-400) ul. Bobrecka 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem 0000417624, posiadającą numer REGON 242879335, numer NIP
  5482658998, adres e-mail: sklep@topgal-plecaki.pl
  2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w
  imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym: podmioty
  uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umowy, stosownie do art. 6
  ust. 1 lit. b RODO,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany
  przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach
  planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa
  podatkowego czy innych praw w tym zakresie,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
  odmową zawarcia umowy.

  Dodano!